Trademark akadémia

Zámer použitia verzus použitie v obchode (USA)

Proces registrácie ochrannej známky v USA je trochu odlišný a orientácia v ňom môže byť ťažšia ako v iných krajinách. Hlavným rozdielom je povinnosť preukázať použitie ochrannej známky Úradu pre patenty a ochranné známky Spojených štátov amerických (USPTO) predtým, ako môže byť ochranná známka úplne zaregistrovaná.

Použitie v obchode (Use in commerce)

Ochrannú známku možno považovať za „používanú v obchode“, pokiaľ sa skutočne používa s konkrétnymi tovarmi a/alebo službami definovanými v prihláške.

Ochranná známka sa považuje za používanú pri obchodovaní s tovarom, ak:

  • je umiestnená na tovare, obale tovaru alebo displejoch spojených s tovarom (vrátane webových stránok) a

  • tovar sa skutočne predáva alebo prepravuje pre účely obchodu v USA.

Podobne sa ochranná známka považuje za používanú v obchode pre služby, ak:

  • sa používa alebo zobrazuje pri predaji alebo reklame služieb, ktoré sú poskytované komerčne, a

  • osoba poskytujúca služby sa venuje obchodu v súvislosti s týmito službami.

V oboch prípadoch musia byť splnené obe podmienky súčasne. Okrem toho je pre všetky triedy definované v prihláške potrebné dodať vhodnú formu podkladov preukazujúcich použitie v obchode (viac nižšie).

Zámer použitia (Intent to use)

Ak sa ochranná známka ešte nepoužíva s tovarmi alebo službami v obchode, prihláška ochrannej známky môže byť podaná s „úmyslom používania“. To však neznamená, že ochranná známka bude zaregistrovaná bez toho, aby sa najprv zistila nutnosť používania známky v obchodnom styku. USPTO bude od prihlasovateľa požadovať, aby neskôr v priebehu konania preukázal, že ochranná známka sa používa v obchode. Lehota na poskytnutie podkladov končí 6 mesiacov po registračnej lehote, môže sa však aj predĺžiť. Tento postup je spoplatnený dodatočným poplatkom za poskytnutie podkladov aj za predĺženie tejto doby.

Prijateľné formy podkladov

Použitie v obchode sa demonštruje pomocou takzvaného podkladu, ktorý je skutočným príkladom toho, ako sa konkrétna ochranná známka používa s tovarmi alebo službami. USPTO akceptuje širokú škálu týchto podkladov vrátane produktových fotografií, snímok webovej stránky, marketingových materiálov zobrazujúcich značku na tovare/v súvislosti so službami, atď.

Je dôležité poznamenať, že podklad by mal poskytovať dôkaz o skutočnom používaní ochrannej známky. Znamená to, že webové stránky vytvorené výlučne na účely zobrazovania ochrannej známky bez akéhokoľvek spojenia s príslušnými tovarmi a/alebo službami nie sú dostačujúce. Podobne nie sú akceptované ani umelo vytvorené digitálne vyobrazenia produktov vytvorené len na účely zobrazenia ochrannej známky, ktoré ale nemajú skutočný náprotivok vo fyzickom svete.

Ako vyzerá vhodný podklad?

V súvislosti s predávaným tovarom postačuje reálna fotografia výrobku alebo jeho obalu jasne zobrazujúca ochrannú známku. Táto forma podkladov je tiež použiteľná pre širokú škálu služieb viazaných na fyzické miesto, ako je holičstvo alebo reštaurácia, kde sa fotografia predajne považuje za dostatočnú.

US-specimen-product

Snímka webovej stránky sa tiež považuje za prijateľnú formu podkladu. Takáto snímka by však mala zobrazovať ponúkané produkty/služby (ako sú definované v prihláške ochrannej známky), samotnú ochrannú známku a adresu URL webovej stránky. Odporúča sa tiež poskytnúť snímku obrazovky, ktorá jasne ukazuje používanie ochrannej známky v USA, čo možno preukázať napríklad cenou v USD.

US-specimen-website