Trademark akadémia

Ako funguje výber tovarov a služieb?

Registrovaná ochranná známka chráni značku iba v kontexte kategórií tovarov a služieb definovaných v prihláške. Dôvodom je samotný účel ochrannej známky, ktorým je zabrániť zmätku zo strany spotrebiteľov. Je napríklad veľmi nepravdepodobné, že dve podobne volajúce sa ochranné známky spôsobia zmätok, ak pôsobia v rôznych odvetviach (napr. reštaurácia a softvérová spoločnosť). Výber konkrétnych tovarov a služieb je preto jedným z vodítok, na základe ktorého sa posudzuje, či sú si dve ochranné známky podobné alebo nie. Táto časť procesu registrácie je preto kľúčová pre následnú definíciu rozsahu ochrany značky.

Klasifikácia NICE

Klasifikácia NICE, zriadená Niceskou dohodou z roku 1957, definuje 45 kategórií (tried) tovarov a služieb a poskytuje základ pre ich hodnotenie úradmi duševného vlastníctva. Prvých 34 tried zahŕňa fyzické produkty (tovary) a zvyšných 11 tried obsahuje kategórie služieb. Každá trieda obsahuje niekoľko tisíc špecifických tovarov a služieb, ktoré je tiež potrebné definovať v prihláške. Výber správneho tovaru a služieb je nepochybne jednou z najnáročnejších častí procesu prihlášky ochrannej známky.

Koľko tried potrebujem?

Počet požadovaných tried tovarov a služieb sa medzi jednotlivými ochrannými známkami značne líši, a to v závislosti od rozsahu pôsobenia značky. Majitelia registrovaných ochranných známok majú v priemere tendenciu registrovať ich v 2-3 triedach, existuje však množstvo dobre diverzifikovaných značiek, ktoré zaregistrovali svoje ochranné známky vo viac ako 10 triedach.

Keďže vyšší počet tried tovarov a služieb zahrnutých v aplikácii zvyšuje rozsah ochrany značky, môže sa zdať, že čím viac, tým lepšie. Existuje však aj niekoľko nedostatkov spojených s týmto prístupom. Po prvé, zahrnutie každej ďalšej triedy produktov a služieb do prihlášky znamená dodatočné finančné náklady. Kým poplatok za dodatočnú triedu je v mnohých krajinách pomerne malý, napríklad v USA je cena za extra triedu pridanú do prihlášky prakticky identická s cenou za prvú triedu. Po druhé, širšia špecifikácia tovarov a služieb, ktoré majú byť chránené ochrannou známkou, zvyšuje riziko opozície zo strany vlastníkov existujúcich ochranných známok. Inými slovami, s rastúcim počtom tried zahrnutých v prihláške sa zvyšuje aj možnosť, že identická alebo podobná ochranná známka už bola zaregistrovaná, pričom tento konflikt môže viesť k zmareniu vašej registrácie.

Kľúčovým odporúčaním pre prihlasovateľov ochranných známok je preto zamerať sa na kategórie produktov a služieb, ktoré sú pre značku kľúčové, a na tie, do ktorých chce značka expandovať v blízkej budúcnosti. Úzka špecifikácia vybraného tovaru a služieb (napr. „softvérová platforma na doručovanie jedál“ na rozdiel od „softvéru“) môže ďalej pomôcť zabezpečiť úspešnosť žiadosti o registráciu ochrannej známky.

Prehľad tried produktov a služieb

Nižšie uvedená tabuľka predstavuje prehľad 45 tried zahrnutých do klasifikácie NICE.

Trieda

Produkty a služby

1

Chemikálie

2

Farby, laky

3

Kozmetické a čistiace prípravky

4

Mazivá, palivá a elektrická energia

5

Liečivá, výživové doplnky a zdravotnícke potreby

6

Kovy a kovový tovar

7

Stroje

8

Ručné stroje a náradie

9

Elektrické, vedecké prístroje a softvér

10

Zdravotnícke pomôcky

11

Prístroje na kontrolu prostredia

12

Vozidlá

13

Zbrane, výbušniny a ohňostroje

14

Šperky a prístroje na meranie času

15

Hudobné nástroje

16

Papiernický tovar, tlačoviny a kancelárske potreby

17

Tovary z gumy

18

Kožené výrobky

19

Nekovové stavebné materiály

20

Nábytok a prírodné materiály

21

Domáce potreby a výrobky zo skla

22

Šnúry a vlákna

23

Priadza a nite

24

Látky a textílie

25

Oblečenie

26

Odevné doplnky a šijacie potreby

27

Koberce, podlahové krytiny a obklady

28

Hračky a športové potreby

29

Mäso a potraviny živočíšneho pôvodu

30

Potraviny rastlinného pôvodu

31

Zvieratá a živé plodiny

32

Pivo a nealkoholické nápoje

33

Alkoholické nápoje (okrem piva)

34

Fajčiarske potreby

35

Reklama a podnikanie, E-commerce

36

Poistenie a finančné služby

37

Stavebníctvo a opravy

38

Telekomunikačné služby

39

Doprava a skladovanie

40

Výroba, spracovanie a úprava materiálov

41

Vzdelávanie a zábava

42

Výskum a vývoj, IT služby a SaaS

43

Stravovanie a ubytovanie

44

Lekárske, kozmetické a poľnohospodárske služby

45

Sociálne a právne služby