Trademark akadémia

Definícia a symboly

Čo je ochranná známka? 

Ochranná známka

Ochranná známka je definovaná ako označenie schopné odlíšiť tovary alebo služby jednej spoločnosti od tovarov alebo služieb iných spoločností (World Intellectual Property Office).

Z praktického hľadiska sú ochranné známky úzko spojené so značkou a jej brandingom, pretože je to často práve vizuálny prvok, ktorý spolu s menom značky odlišuje produkty a služby spoločnosti od ponuky konkurentov.

Zatiaľ čo pojem značky a brandingu pochádza z oblasti marketingu, pojem ochranná známka je zavedený v rámci práva duševného vlastníctva a poskytuje právnu ochranu proti zneužitiu ochrannej známky.

Druhy ochranných známok

Tri najčastejšie používané typy ochranných známok sú:

  • Slovná (názov/meno)

  • Obrazová (logo)

  • Kombinovaný typ (text a logo)

Ďalšie typy ochranných známok zahŕňajú tvary, zvuky a ďalšie prvky, ktoré možno použiť na odlíšenie tovarov a služieb spoločnosti. Príkladmi týchto typov sú tvar fľaše Coca-Coly alebo leví rev mediálnej spoločnosti MGM.

Aký je účel ochrannej známky?

Hlavným účelom ochrannej známky je odlíšiť tovary a služby spoločnosti od výrobkov a služieb jej konkurentov. Ako už bolo spomenuté, používanie ochrannej známky úzko súvisí s úsilím organizácie o budovanie značky a pomáha s odlíšením sa a podporou zákazníckej lojality. Ochranná známka zároveň ponúka značnú úroveň právnej ochrany proti pokusom o jej zneužitie.

Čo je to registrovaná ochranná známka?

Registrovaná ochranná známka

Registrovaná ochranná známka je jednoducho ochranná známka, ktorá bola zaregistrovaná na niektorom z úradov duševného vlastníctva, čím sa rozširuje úroveň právnej ochrany proti jej zneužitiu.

Registrácia ochrannej známky je kľúčovým krokom pri ochrane práv duševného vlastníctva spoločnosti. Okrem možnosti používať symbol ® a tým odrádzať imitátorov, vlastníci registrovaných ochranných známok majú právo vzniesť námietku, ak sa podobná ochranná známka pokúsi o registráciu, ako aj zasielať kopírovateľom predžalobné výzvy.

Symboly ochranných známok

Na označenie rôznych foriem ochranných známok sa používajú tri hlavné symboly:

Symbol

Unicode kód

Windows skratka

Mac skratka

®

U+00AE REGISTERED SIGN

ALT+0174

ALT+R

U+2122 TRADEMARK SIGN

ALT+8482

ALR+2

U+2120 SERVICE MARK SIGN

ALT+8480

-

Symbol ®

Symbol pre registrovanú ochrannú známku ® oznamuje, že daná ochranná známka bola zaregistrovaná na úrade duševného vlastníctva. Tento symbol je možné použiť až po dokončení procesu registrácie, čím sa rozširuje úroveň právnej ochrany proti pokusom o zneužitie.

Symbol ™

Používanie symbolu ™ je menej obmedzené, čo umožňuje všetkým podnikateľom používať tento symbol na vyjadrenie svojho zámeru používať danú ochrannú známku v obchodnom styku. V dôsledku toho sa symbol ™ zvyčajne používa pre ochranné známky, ktoré ešte neboli zaregistrované a obvykle v danom čase prechádzajú procesom registrácie.

Symbol ℠

Tento symbol sa používa menej často a označuje ochranné známky služieb (na rozdiel od fyzických produktov). Podobne ako pri používaní symbolu ™ je používanie symbolu ℠ bežnejšie v USA a neexistujú žiadne špecifické obmedzenia na jeho používanie. Znamená to, že podnikatelia môžu pri svojich službách použiť symbol ℠, aby jednoducho oznámili svoj zámer komerčne používať túto ochrannú známku.

Aký je rozdiel medzi symbolmi ® a ™?

Zatiaľ čo ® predstavuje symbol pre registrovanú ochrannú známku, symbol ™ je spojený s ochrannými známkami používanými bez registrácie na úrade duševného vlastníctva. Neexistujú žiadne právne pokyny pre praktické používanie symbolu ™, čo znamená, že tento symbol môžu podnikatelia používať voľnejšie. Naopak, je v rozpore so zákonom umiestňovať symbol ® na produkty a služby spoločnosti, ak registrácia danej ochrannej známky nebola ukončená na príslušnom úrade duševného vlastníctva.