Trademark akadémia

Ochranné známky, autorské práva, dizajny a patenty

Na ochranu práv duševného vlastníctva jednotlivca alebo spoločnosti je k dispozícii niekoľko právnych nástrojov, z ktorých najvýznamnejšie sú ochranné známky, autorské práva, dizajny a patenty. Každý z týchto nástrojov plní inú úlohu pri ochrane duševného vlastníctva.

Ochranné známky

Hlavným účelom registrácie ochrannej známky je chrániť značky so svojimi špecifickými charakteristikami pred akýmikoľvek pokusmi o porušenie práv a zabezpečiť, aby sa ich dobrá reputácia naďalej spájala výlučne s pôvodným výrobcom.

V dôsledku toho sú ochranné známky vhodné pre značky, názov produktu, logo produktu alebo dokonca aj slogan - za predpokladu, že tieto prvky sa používajú na odlíšenie ponuky spoločnosti od ponuky konkurentov.

Autorské práva (copyright)

Autorské práva sa najčastejšie spájajú s literárnymi, hudobnými a umeleckými výtvormi, čím bránia neoprávnenému kopírovaniu a prispôsobovaniu pôvodného diela. Príkladom môžu byť autorské práva vydané na film, ktoré bránia iným v kopírovaní a vysielaní filmu.

Dizajny

Registrované dizajny ponúkajú ochranu konkrétne pre vizuálny vzhľad daného produktu/služby.  Môže to byť napríklad obal produktu alebo dizajn trička. Registrácia účinne bráni iným v používaní takých návrhov, o ktorých možno argumentovať, že vytvárajú podobný dojem.

Pokiaľ ide o výber medzi registrovaným dizajnom a registrovanou ochrannou známkou, je dobré zaoberať sa otázkou komerčného využitia. Napríklad výrobca tričiek pôsobiaci pod vlastnou značkou môže zaregistrovať ochrannú známku aj dizajny vytlačené na tričku. Zatiaľ čo samotná ochranná známka zapísaná pre značku zabezpečuje ochranu pred konkurentmi, ktorí by mohli poškodiť jej povesť, registrovaný dizajn bráni iným používať rovnaké alebo veľmi podobné dizajny na svojich produktoch.

Patenty

Ďalšou formou ochrany duševného vlastníctva je registrácia patentu. Patenty sú zamerané špecificky na technické aspekty nového vynálezu. Patent poskytuje svojmu majiteľovi značnú úroveň ochrany proti napodobňovaniu produktu/služby tým, že zaisťuje, že základné funkcie a/alebo mechanizmy nemožno napodobňovať.

Na získanie patentovej ochrany musí žiadateľ preukázať jedinečnosť konceptu/technického základu, a preto sa najlepšie hodí pre nové a vysoko inovatívne produkty/služby.

Za zmienku tiež stojí, že doba platnosti registrovaného patentu je zvyčajne 20 rokov a po uplynutí tejto doby môžu technológiu využívať aj iní predajcovia.

Ktorý mechanizmus ochrany práv duševného vlastníctva je pre mňa najlepší?

Pri výbere najvhodnejšej formy ochrany je vždy dôležité začať s hodnotením toho, čo sa snažíte dosiahnuť. Nižšie uvedená tabuľka uvádza hlavné účely a výhody, ktoré ponúkajú tieto štyri formy právnych nástrojov a poskytuje návod na ich praktické využitie.

Nástroj

Účel

Ochrana voči

Vhodné pre

Ochranná známka

Chráni unikátnosť značiek

Zneužitiu značky

Značku, meno produktu, logo produktu, slogan

Autorské práva

Zabezpečujú ochranu pre tvorcov originálnych (predovšetkým umeleckých) diel

Kopírovaniu a adaptácii pôvodného diela

Literárne, hudobné, dramatické a umelecké výtvory

Dizajn

Chráni unikátny vzhľad produktov/služieb

Imitátorom, ktorí chcú použiť dizajny vyvolávajúci podobný dojem

Produktové obaly, použité vizuálne elementy

Patent

Chráni technické aspekty nových vynálezov a bráni iným v ich imitácii

Kópiám produktu/služby

Nové a vysoko inovatívne produkty a služby

Nižšie uvedená tabuľka zahŕňa porovnanie úrovne ochrany, ktorú ponúkajú tieto štyri právne nástroje.

Ochranná známka

Autorské práva

Dizajn

Patent

Inovatívne technické riešenie

-

-

-

ÁNO

Originálne (napr. umelecké) dielo

-

ÁNO

-

-

Vzhľad produktu

-

-

ÁNO

-

Komerčné vnímanie

ÁNO

-

-

-

Povesť značky

ÁNO

-

-

-