Trademark akadémia

Monitoring značky

Registrácia ochrannej známky chráni pred poškodením povesti identickými alebo podobnými značkami. Vlastníkovi registrovanej ochrannej známky registrácia poskytuje viaceré zákonné práva, napríklad posielať predžalobné výzvy, alebo namietať voči novým žiadostiam o registráciu ochrannej známky. Je však zodpovednosťou vlastníka sledovať a reagovať na identické a podobné ochranné známky. Pre tento účel predstavuje sledovanie ochrannej známky veľmi odporúčanú službu, ktorá zabezpečuje, aby jedinečnosť značky zostala zachovaná. Existuje niekoľko foriem monitorovania ochranných známok, ktoré sa líšia rozsahom a kvalitou.

Automatické upozornenia na podobné ochranné známky od úradu pre duševné vlastníctvo

V EÚ a Spojenom kráľovstve vydávajú príslušné úrady duševného vlastníctva vlastníkom registrovaných ochranných známok oznámenie, ak sa veľmi podobná ochranná známka uchádza o registráciu. Túto formu monitorovania ochranných známok vykonávajú príslušné úrady bez dodatočných poplatkov. Rozsah tejto ochrany však podlieha uváženiu a kritériám, ktoré majú určené.

Služby monitorovania ochranných známok

Existujú viaceré služby vrátane Tramy, ktoré poskytujú nepretržité služby monitorovania ochranných známok. Cena zvyčajne závisí od počtu krajín a tried tovarov/služieb zahrnutých do monitorovacej služby. Tento typ služieb má tendenciu skenovať všetky novo podané prihlášky ochranných známok a v závislosti od preferovaného nastavenia klienta upozorniť na potenciálny konflikt. To umožňuje vlastníkovi registrovanej ochrannej známky podať námietku proti podobným ochranným známkam počas námietkového okna a zabrániť tak ich registrácii.

Monitorovanie sociálnych médií, hostingových domén a komerčného použitia

Obe vyššie uvedené formy monitorovania ochranných známok sa týkajú výlučne posudzovania novo podaných prihlášok, pričom sa zanedbávajú potenciálne porušenia pri komerčnom použití. Komplexnejšia forma monitorovania ochranných známok má podobu monitorovania online priestoru a skenovania veľkého množstva údajov s cieľom identifikovať potenciálne pokusy o zneužitie značky.