Trademark akadémia

Proces registrácie ochrannej známky

Čo môžete očakávať po prihlásení ochrannej známky na príslušný úrad pre duševné vlastníctvo? Existujú štyri hlavné fázy procesu registrácie, ktorých dĺžka sa v jednotlivých krajinách značne líši. Podrobnejší prehľad čakacích lehôt na registráciu ochrannej známky nájdete v našom článku Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky?

Fáza 1: Posúdenie formálnych požiadaviek úradom pre duševné vlastníctvo

  • Formálne požiadavky, ako je meno, adresa a zástupca, úrad dvakrát skontroluje a vráti zástupcovi na opravu, ak sa zistia nejaké medzery.

  • Táto fáza hodnotenia sa zameriava aj na kontrolu, či tovary a služby definované v prihláške sú akceptovanými pojmami.

Fáza 2: Hodnotenie rozlišovacej spôsobilosti 

  • Úrad posúdi rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky a proti známke, ktorá nevykazuje dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť (t. j. obsahuje iba popisné alebo všeobecné slová), sa podajú námietky úradu.

  • Niektoré úrady tiež skúmajú, či v daných kategóriách produktov a služieb už predtým neboli zaregistrované identické/podobné ochranné známky. Táto prax sa však v rôznych krajinách líši. Zatiaľ čo napríklad USPTO v USA podáva námietky úradu proti takýmto prihláškam, táto úroveň posudzovania je v EÚ a Spojenom kráľovstve voľnejšia a majitelia predtým registrovaných ochranných známok sú iba upozornení na možnú podobnosť.

Fáza 3: Zverejnenie ochrannej známky pre námietky

  • Keď prihlásené ochranné známky prejdú hodnotením úradu pre duševné vlastníctvo, zverejnia sa vo verejnom registry a majitelia už registrovaných ochranných známok môžu vzniesť námietky.

  • Počas tohto obdobia majú majitelia predtým registrovaných ochranných známok (ako aj iní podnikatelia) právo vzniesť námietky, ktoré by mohli zabrániť procesu registrácie.

  • Tento proces má zvyčajne formu odoslania listu “zamýšľaných námietok“ najprv zástupcovi nového žiadateľa, ktorým namietajúci objasní problém a požiada o priateľské riešenie

  • V priemere sú námietky vznesené len v 5% nových prihlášok.

  • Ak je podaná námietka, nový prihlasovateľ sa môže rozhodnúť, či chce námietku vyriešiť (buď priateľsky, alebo prostredníctvom súdneho konania), alebo sa vzdá prihlášky (čím príde o plnú sumu poplatkov zaplatených úradu pre duševné vlastníctvo)

Fáza 4: Úspešná registrácia

  • Ak nie sú podané žiadne námietky alebo sú všetky úspešne vyriešené, ochranná známka je zverejnená v registri. V niektorých krajinách začína a jej platnosť odo dňa podania prihlášky, inde od dňa registrácie.

Čo môžete robiť ďalej po úspešnej registrácii? Pozrite si naše články z kategórie Používanie vašej ochrannej známky.