Trademark akadémia

Čo sa stane, ak niekto vznesie námietku voči mojej prihláške na registráciu ochrannej známky?

Jednou z fáz procesu registrácie ochrannej známky je zverejnenie ochrannej známky pre námietkové konanie. Počas tohto relatívne krátkeho obdobia majú majitelia predtým registrovaných ochranných známok, ako aj podnikatelia vo všeobecnosti, právo vzniesť námietky proti novým prihláškam. V priemere sú námietky vznesené voči približne 5% nových prihlášok.

Hlavným dôvod vznesenia námietky býva vnímaná podobnosť medzi predtým registrovanou ochrannou známkou a novou prihláškou, ktorá by mohla potenciálne poškodiť povesť pôvodného majiteľa a spôsobiť zmätok spotrebiteľov.

Po prijatí námietky si prihlasovateľ môže vybrať, či chce alebo nechce riešiť námietku (buď prostredníctvom priateľskej dohody alebo v súdnom konaní), alebo či chce od prihlášky ochrannej známky upustiť (a stratiť všetky poplatky zaplatené úradu pre duševné vlastníctvo).

Najlepší prístup k adresovaniu opozície závisí od konkrétnych okolností, ale na základe našich skúseností existujú tri možnosti:

  • Obmedzte výber tovarov a služieb v prihláške: Tým zabezpečíte, že sa tieto dve značky nebudú na trhu prekrývať v produktoch/službách ponúkaných spotrebiteľom, a preto ich vnímaná podobnosť nebude predstavovať skutočný problém.

  • Podpíšte dohodu o koexistencii: Medzi podobne znejúcimi značkami existuje množstvo dohôd o koexistencii, ktoré objasňujú, do akej miery môžu používať svoje ochranné známky v konkrétnych kontextoch a krajinách.

  • Postavte sa proti námietke: Aj malá podobnosť medzi novou prihláškou a zavedenou značkou môže viesť k námietke, najmä pokiaľ ide o známe značky. V mnohých prípadoch možno takéto námietky úspešne napadnúť, pretože im chýbajú dostatočné podklady na dokázanie, že by koexistencia týchto dvoch značiek naozaj viedla k zmätku spotrebiteľov, ak napríklad obe značky pôsobia v úplne odlišných priemyselných odvetviach.

Miera úspešnosti riešenia námietky sa líši v závislosti od rizikového profilu jednotlivých prihlášok. To je dôvod, prečo v Trame začíname bezplatnou právnickou kontrolou, ktorá poskytuje prehľadné vyhodnotenie šancí na úspešnú registráciu danej ochrannej známky.