Trademark akadémia

Aplikačný proces

V závislosti od krajiny, v ktorej si chcete zaregistrovať svoju ochrannú známku, trvá proces registrácie 4-18 mesiacov a pozostáva z niekoľkých fáz.

Pred podaním prihlášky

V priemere je nakoniec zaregistrovaných 70-80% všetkých prihlásených ochranných známok, čo poukazuje na dôležitosť prípravy ešte pred podaním prihlášky.V prípade zamietnutia sa správne poplatky zaplatené priamo úradu duševného vlastníctva nevracajú. Ak ste svoju žiadosť o ochrannú známku odosielali prostredníctvom právneho zástupcu v odbore ochranných známok alebo špecializovanej kancelárie na ochranu duševného vlastníctva, berte na vedomie, že pravidlá vrátenia peňazí medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb sa značne líšia.

Existuje niekoľko otázok, ktoré by ste si mali vedieť zodpovedať pred podaním prihlášky, aby ste úspešne dokončili podanie a maximalizovali šance na úspešnú registráciu.

  • Čo sa snažíte označiť ochrannou známkou?

V rámci procesu budete musieť špecifikovať formu ochrannej známky, ktorá sa má zaregistrovať. Môže to byť textový formát, grafický formát alebo kombinovaný formát (logo s názvom spoločnosti). Viac o výhodách jednotlivých foriem ochranných známok sa dozviete v článku Čo by som si mal zaregistrovať: Názov značky verzus logo.

  • Spĺňa vaša ochranná známka kritérium rozlišovacej spôsobilosti?

Ochrannú známku možno zaregistrovať len vtedy, ak vykazuje dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. To znamená, že musí byť dostatočne jedinečná vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré ponúkate, a nemôže sa podobať už zaregistrovaným ochranným známkam konkurentov. Viac o kritériách registrácie ochrannej známky sa dozviete v článkoch o rozlišovacej spôsobilosti a podobnosti.

  • Na aké tovary a služby ochrannú známku používate/budete používať?

Špecifikácia tovarov a služieb je kľúčovým aspektom procesu registrácie ochrannej známky. Váš výber vymedzuje rozsah ochrany, ktorú ochranná známka umožňuje. Viac o výbere tovaru a služieb sa dozviete v článku Ako funguje výber tovarov a služieb?

  • Kto bude zamýšľaným vlastníkom ochrannej známky?

Majiteľom ochrannej známky môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (neskoršia možnosť poskytuje množstvo výhod, najmä pokiaľ ide o jednoduchosť prevodu, ak by ste chceli v budúcnosti predať spoločnosť spolu s ochrannou známkou). Nepoužívanie ochrannej známky môže byť dôvodom na jej zrušenie v budúcnosti (aj keď toto pravidlo je dodržiavané prednostne v USA). To znamená, že ak ide o právnickú osobu, ktorá obchodne používa ochrannú známku, mala by byť uvedená aj na prihláške ochrannej známky. Treba však dodať, že ak zmeníte názor, prevod vlastníctva ochrannej známky je vždy možný za malý administratívny poplatok.

  • Môžete podať prihlášku sami?

Veľa krajín sprístupňuje podávanie žiadostí svojim rezidentom alebo ich miestnym zástupcom (advokátom so špecializáciou na ochranné známky). Napríklad prihlášky v USA môžu podávať len občania USA alebo autorizovaní právni zástupcovia registrovaní na Úrade pre patenty a ochranné známky Spojených štátov amerických (USPTO). Ak si chcete zaregistrovať ochrannú známku v cudzej krajine, nájsť miestny zástupcu môže byť nutnosťou.

1. fáza: Formálne posúdenie

Prvá fáza procesu registrácie ochrannej známky má formu formálneho posúdenia, v ktorom priradený zástupca úradu duševného vlastníctva hodnotí formálne aspekty prihlášky. V tejto fáze sa posudzuje rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, ako aj súlad s príslušnými regulačnými pokynmi, napr. zamedzenie používania urážlivých slov alebo kontrola, či prihláška bola podaná občanom danej krajiny alebo jeho splnomocneným zástupcom. Dĺžka tejto etapy sa medzi jednotlivými krajinami značne líši a môže trvať až niekoľko mesiacov.

2. fáza: Zverejnenie v registry a možnosť podávania námietok

Ak sú všetky formálne požiadavky splnené, predmetná ochranná známka sa zverejní pre námietkové konanie. Dĺžka tohto okna sa v jednotlivých krajinách výrazne líši, ale zvyčajne je to približne 1-3 mesiace. Počas tohto okna majú vlastníci existujúcich ochranných známok, ako aj ďalší potenciálni konkurenti právo vzniesť námietky proti predmetnej ochrannej známke. Námietky zvyknú vychádzať z vnímanej podobnosti medzi existujúcou a novou ochrannou známkou a s tým spojenej možnosti zmätku spotrebiteľov. Prihlasovateľ je informovaný o všetkých vznesených námietkach a má možnosť reagovať.

3. fáza: Vydanie osvedčenia o ochrannej známke

Po vyriešení námietok proti prihláške ochrannej známky, alebo ak žiadne neboli, príslušný úrad duševného vlastníctva dokončí proces registrácie a vydá osvedčenie o ochrannej známke.

Platnosť novozapísanej ochrannej známky zvykne byť 10 rokov. V niektorých krajinách sa datuje od dátumu podania prihlášky, inde od dátumu registrácie.