Ochrana osobných údajov

Ako na našom portáli pristupujeme k ochrane osobných údajov

Úvodné ustanovenia

 • TramaTM s. r. o., so sídlom Žižkova 13, Košice - mestská časť Juh 040 01, Slovenská republika, IČO: 53 407 717, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo 52876/V („Spoločnosť” alebo „my”), ako prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 („General Data Protection Regulation” alebo „GDPR”). Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb („Služby”).

 • Zverejnením týchto zásad ochrany osobných údajov na našich internetových stránkach je zároveň splnená informačná povinnosť Spoločnosti ako prevádzkovateľa podľa článku 13 a 14 GDPR. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a zásadách ochrany osobných údajov sú upravené v dokumente označenom ako Kódex správania pri spracúvaní osobných údajov, ktorý je dostupný v sídle Spoločnosti alebo na vyžiadanie.

Zber dát

 • Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich Služieb alebo ak nás navštívite a/alebo kontaktujte prostredníctvom našich internetových stránok. vaše osobné údaje môžeme spracúvať i bez vášho súhlasu, vždy však v súlade s platnými právnymi predpismi a iba za účelom (i) priameho poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a vami, pričom za zmluvu sa považuje aj faktické využívanie určitej služby, bez toho aby bolo potrebné čokoľvek podpísať); (ii) splnenia právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov; (iii) predchádzania ohrozenia vášich práv a záujmov ; a (iv) iného spracúvania, ktoré je preukázateľne vo vašom záujme (prínos pre klienta je vyšší ako pre nás). S vašim súhlasom spracúvame osobné údaje najmä k marketingovým účelom, k zasielaniu informácií o akciách, službách a iných aktivitách, pre kontaktovanie zákazníka za účelom prieskumu trhu a za účelom marketingových výskumov, k odovzdaniu osobných údajov tretím osobám pre cielenie reklamy na základe akcie používateľa.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov je, aby sme vám mohli poskytnúť naše Služby.

 • Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely (i) optimalizácie, zlepšenia kvality a rozšírenia našich Služieb, ktoré vám poskytujeme; (ii) udelenia prístupu k našim Službám (iii) platenia za naše Služby; (iv) ochrany oprávnených záujmov pri našich aktivitách alebo záujmov našich ďalších zákazníkov; (v) analýzy návštev na našich internetových stránkach; a (vi) marketingu a/alebo priameho marketingu.

 • Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhomaždené. Spoločnosť nespája osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme si uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov).

 • Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre vymedzené účely.

Cookies

 • Na účely analýzy vašich návštev na našich internetových stránkach zbierame aj údaje o vašej aktivite prostredníctvom súborov cookies alebo inými podobnými prostriedkami, ktoré môžu zahŕňať vašu IP adresu, nastavenia prehliadača, preferencie alebo iné aktivity na našej internetovej stránke.

 • Používame nasledujúce typy súborov cookies: (i) základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie prístupu na naše internetové stránky; (ii) funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich internetových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše internetové stránky nemusia fungovať správne); (iii) výkonné súbory cookies, ktoré vás neidentifikujú individuálne (kým nezadáte svoje identifikačné údaje do žiadnych z našich formulárov), ale pomôžu nám prispôsobiť náš obsah v súlade s vašou činnosťou na našich internetových stránkach; a (iv) súbory cookies na zacielenie / inzerciu reklamy, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby reklamy boli pre návštevníkov relevantnejšie.

 • Pred používaním alebo počas používania našich internetových stránok vyžadujeme, aby ste vyjadrili súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním vašich osobných údajov spôsobom a na účely vyššie uvedené. Ak však vyjadríte nesúhlas so zbieraním cookies, funkčnosť našich internetových stránok môže byť obmedzená. Využívanie súborov cookies môžete tiež odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači.

Priamy marketing

 • Na základe vami udeleného súhlasu môžeme tiež použiť vaše elektronické kontaktné údaje na marketingové účely, t. j. informovať vás o našich Službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu [email protected].

Zdieľanie osobných údajov

 • Vaše osobné údaje môžeme aj bez vášho súhlasu poskytovať tretím osobám, ako sú (i) osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše Služby využívame; (ii) poskytovatelia účtovných služieb; (iii) poskytovatelia marketingových služieb.

 • Pri našej činnosti môže dochádzať aj k poskytovaniu osobných údajov subjektom, ako sú Google; Facebook a iné, a to na účely remarketingu a analytiky. Vyplnením príslušného formulára objednávky našich Služieb alebo inou preukázateľnou formou nám poskytnete výslovný súhlas na zdieľanie vašich osobných údajov s týmito osobami. Vaše osobné údaje nebudú zdieľané ani poskytnuté žiadnej inej tretej osobe bez vášho súhlasu okrem nasledujúcich prípadov: (i) keď je Spoločnosť povinná poskytnúť osobné údaje v súlade so zákonom alebo príkazom orgánu verejnej moci; (ii) ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.

 • Spoločnosť zabezpečuje, aby spolupracovala len s osobami, ktoré sa nachádzajú v krajinách, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov podľa GDPR.

Zabezpečenie osobných údajov

 • Zaväzujeme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli adekvátne fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie zhromaždených údajov (ktoré vás však nezbavujú vašej povinnosti podniknúť náležité kroky na zabezpečenie vašich dát, najmä pri prenose vašich dát k nám). Cieľom týchto opatrení je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracúvanie osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracúvanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie osobných údajov. Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch nie je možné zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať najmä (i) minimalizáciou údajov; (ii) obmedzením prístupu k vašim osobným údajom; (iii) pomocou hesla a kryptografie, ak je to potrebné; (iv) fyzickým zabezpečením; (v) ďalšími bezpečnostnými opatreniami (technickými a organizačnými).

Práva dotknutých osôb

 • Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: [email protected]. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré spracúvame na inom právnom základe, ako je súhlas (t. j. hlavne ak je spracúvanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

 • Máte právo na poskytnutie podrobností o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame, a opravu alebo vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracúvania údajov, ktoré sa vás týkajú. Pre uplatnenie týchto práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese [email protected]. Ak však vaše žiadosti budú zjavne neopodstatnené, nadmerné alebo opakované, môžeme ich odmietnuť.

 • Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracúvané nezákonne, kontaktujte nás na emailovej adrese [email protected] a my sa zaväzujeme, že problém vyriešime. Zároveň máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov a so svojou sťažnosťou sa obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.