Čo sú triedy tovarov a služieb a ako si vybrať tie správne

Pri registrácii ochrannej známky je extrémne dôležité správne zvoliť triedy tovarov a služieb, v spojení s ktorými je alebo bude vaša ochranná známka používaná.

Od

Igor Demčák

Na to aby značka mohla získať ochrannú známku musí spĺňať 2 základné kritériá. Musí byť unikátna vo vzťahu k už existujúcim označeniam a musí jasne odlišovať vaše tovary a služby od tých, ktoré si zaregistrovali iné osoby. To, či bude ochranná známka udelená do veľkej miery závisí práve od výberu kategórií, pre ktoré bude ochranná známka používaná. 

Pri podávaní žiadosti o registráciu ochrannej známky je preto správne zatriedenie tovarov a služieb v rámci štandardizovaného klasifikačného systému extrémne dôležité. O čo konkrétne ide?

Úrady pre duševné vlastníctvo na celom svete používajú systém triedenia ochranných známok, ktorý spája podobné výrobky alebo služby do 45 rôznych tried. Tovary sú uvedené v triedach 1 až 34 a služby sú uvedené v triedach 35 až 45. Všetky triedy majú všeobecný nadpis, ktorý orientačne vysvetľuje, čo sa v danej triede nachádza. 

triedy (SK)

Ide o všeobecný údaj, ktorý v prihláške môžete použiť, no nezahŕňa všetky tovary alebo služby v danej triede. Celkovo je dnes kategorizovaných vyše 9 200 možností, ich zoznam aj s vysvetlivkami a názvami nájdete tu.

Tento systém sa často označuje ako medzinárodné (niceské) triedenie tovarov a služieb. Každá trieda obsahuje zoznam vopred schválených výrazov. Ak niektorý z nich použijete, máte istotu, že úrad takúto prihlášku bez ďalších prieťahov akceptuje. Samozrejme, nie je vylúčené použitie vlastných výrazov, keďže vždy sa nájdu nejaké tovary alebo služby, ktoré sa ešte v medzinárodnom triedniku nenachádzajú. Pri vlastných výrazoch si však treba dať väčší pozor na správne zatriedenie a počítať s tým, že úrad vás môže dodatočne vyzvať na úpravu alebo spresnenie daného výrazu. Ak neviete, v ktorej triede sa nachádzajú vaše tovary alebo služby, môžete použiť klasifikačný vyhľadávací nástroj TMclass, ktorý vám pomôže pri vyhľadávaní a zatriedení vašich tovarov a služieb alebo sa môžete obrátiť na nás a naši odborníci vám s radosťou poradia.

Najmä pri registrácii ochrannej známky v USA je správna špecifikácia tovarov a služieb náročnejšia. Je to preto, že v USA používajú mierne odlišný systém triedenia. Síce vychádza tiež zo 45 tried, avšak požiadavky na jasnosť a presnosť výrazov sú oveľa prísnejšie ako inde. Na konci dňa je to však dobre, nakoľko sa tým znižuje neistota a riziko konfliktu podobných označení. Nevýhodou je, že vyplnenie prihlášky je v porovnaní s Európskou ochrannou známkou omnoho náročnejšie.

Výber správnych tried

V praxi sa bežne stáva, že si žiadatelia vyberú zbytočne veľa tovarov a/alebo služieb, a kvôli tomu sa potom dostanú do konfliktu s inou, už existujúcou ochrannou známkou. V tomto prípade platí, že menej je viac. Ukazuje sa, že už nad 10 rôznych tovarov alebo služieb v rámci jednej triedy je obvykle zbytočne veľa. V praxi platí, že prihlášky ochranných známok najčastejšie obsahujú 2 až 3 triedy. Od počtu tried závisí aj výsledný úradný poplatok (orientačný cenník nájdete v ďalšej kapitole). Je preto dôležité vybrať si (i) správnu triedu alebo triedy pre váš tovar alebo služby a (ii) vopred schválené výrazy v rámci danej triedy, a to už pri vypĺňaní prihlášky. Po registrácii už svoju ochrannú známku nemôžete rozširovať a v prípade, že chcete pridať ďalšie triedy, resp. tovary alebo služby, musíte podať novú prihlášku.

Príklad

Ak sa má ochranná známka používať na vlastnej kolekcii oblečenia, mali by ste si zvoliť triedu 25 (odevy, obuv a pokrývky hlavy) a vybrať predschválený výraz „Odevy; oblečenie“.

Ak sa má ochranná známka používať na označenie obchodu alebo e-shopu, v ktorom sa predávajú výrobky iných značiek (retail), vyberte si triedu 35 (reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce) a zvoľte výraz „Maloobchodné služby s odevom“ alebo „Maloobchodné služby s oblečením prostredníctvom internetu“.

Buďte realisti

Keďže počet vybraných tovarov alebo služieb v rámci jednej triedy je neobmedzený (t. j. výška poplatku sa odvíja od počtu tried, nie od počtu tovarov a služieb), firmy to často láka vybrať si čo najširší rozsah. Súčasne sa tým sa však podstatne zvyšuje pravdepodobnosť, že proti známke bude vznesená námietka alebo že bude zrušená pre podobnosť s existujúcou staršou známkou alebo v dôsledku nepoužívania. Vyberte si preto len tie tovary a/alebo služby, na ktorých používate alebo skutočne plánujete používať vašu ochrannú známku. 

Prečo je správny výber tried dôležitý a aké následky to môže mať v praxi si môžete prečítať v našom ďalšom článku.

Igor Demčák
Igor Demčák

Trademark Attorney

Ako patentový právnik zaregistroval vyše 150 ochranných známok

UPJŠ Košice

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers

customer-portal.assign-to-title