Najčastejšia chyba pri registrácii ochrannej známky

Jednou z najčastejších chýb pri registrácii ochrannej známky je chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť registrovaného označenia, čo spravidla vedie k zamietnutiu žiadosti zo strany úradu.

Od

Igor Demčák

Čo to znamená? Aby mohla byť vaša ochranná známka registrovaná, musí byť jedinečná, zaujímavá, fantazijná či už významom, alebo jednotlivými slovnými a/alebo grafickými prvkami. Ochranná známka musí jasne odlišovať vaše produkty od tovarov či služieb inej osoby.

Príklad vhodnej ochrannej známky

Pre digitálnu službu na registráciu ochranných známok je vhodnejší názov “trama” ako “trademark experts”. Označenie trama je krátke, ľahko zapamätateľné, no hlavne unikátne. Naproti tomu označenie “trademark experts”, poskytuje iba jednoduchú informáciu, že registráciu vykonávajú experti na ochranné známky. Takéto označenie je opisné a ničím sa neodlišuje od konkurencie, ktorá taktiež ochranné známky registruje prostredníctvom expertov. Podobné označenia navyše kvôli spomínanej opisnosti môže voľne používať každý a nemôžu sa stať vlastníctvom jedného subjektu. 

Nezabúdajte na to, že registráciou ochrannej známky získavate výhradné právo používať registrované označenie, na čo je potrebné splniť prísne kritériá. Všeobecné a opisné názvy musia byť z výberu vylúčené, inak budú zamietnuté. Z hľadiska registrovateľnosti značky môže takéto prísne posudzovanie pôsobiť ako komplikácia, na druhej strane je to dobra skúška toho, či bude vaše meno pre zákazníkov dostatočne jedinečné a zapamätateľné.

Ďalšie vhodné príklady

 • Sparring pre službu zameranú na podnikateľské a právne poradenstvo); 

 • Vacuumlabs pre IT služby.

Označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä: 

 • také, ktoré sú z pohľadu verejnosti bežne používané v obchode na označovanie predmetných tovarov alebo služieb alebo ich vlastností - napr. Barber shop pre holičstvo, Trademark experts pre pre službu registrácie ochranných známok

 • také, vo vzťahu ku ktorým existujú konkrétne indície, že vybrané tovary alebo služby sa budú používať naznačeným spôsobom - napr. Webshield pre služby cybersecurity.

V zásade dnes už nie je rozhodujúce ani to, v akom jazyku je označenie. Praktickým testom na rýchle overenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky je zistenie, či názov, ktorý chcete registrovať, prirodzene a bez ďalšieho rozmýšľania vytvára asociáciu na predmetný tovar alebo služby, resp. na ich vlastnosti alebo spôsob použitia. Ak áno, s najväčšou pravdepodobnosťou takéto označenie nebude vhodné na registráciu.

Ďalšie príklady:

 • Neapol pre pizzeriu. Názov indikuje, že ide o pizzu alebo jej ingrediencie z Neapolu, resp. z Talianska. Nie je pritom podstatné, či pizza skutočne pochádza z Neaoplu. Postačuje, že názov u zákazníka môže takúto asociáciu vyvolať.

 • Star Clothes pre oblečenie. Ide o pochvalné, tzv. laudatórne označenie. V preklade označenie informuje, že pôjde o oblečenie, ktoré je vysokej kvality, hviezdne.

 • Healthy Beauty pre kozmetiku. Označenie opisuje, že ide o kozmetiku, ktorá vám dodá zdravie a krásu. 

 • Chocolate Power pre výživové doplnky. Názov je opisný a poskytuje informáciu, že ide o čokoládový výrobok, ktorý vám dodá silu alebo energiu.

Vaša ochranná známka ďalej nemôže byť:

 • opisná, určujúca druh, kvalitu, množstvo, účel, prípadne iné vlastnosti tovarov alebo služieb, t. j. poskytuje jednoduchú informáciu o daných tovaroch a službách, napríklad nemôže byť tvorená výlučne slovami „Super Apple“ pre tovary ako džúsy, kompóty, džemy,

 • vulgárna alebo útočná, napríklad nemôže obsahovať nadávky alebo neslušné obrázky,

 • zavádzajúca, napríklad obsahovať slovo „organic“ pre tovary, ktoré nie sú organické,

 • tvorená výlučne tvarom výrobku, na ktorý sa vzťahuje, napríklad tvar kľúča pre zámočnícke služby.

Každé pravidlo má svoju výnimku

Vo výnimočných prípadoch je možné registrovať aj označenie, ktoré síce je opisné, no nie je bežne používané v rámci obchodných zvyklostí. Podmienkou je preukázanie, že označenie sa dlhodobým a intenzívnym používaním na danom území stalo pre svojho majiteľa príznačným. Veľmi dobrým príkladom je označenie “Websupport”, ktoré síce je opisné, no väčšina relevantnej verejnosti vie komu toto označenie patrí. Dlhodobým používaním toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť s stalo sa príznačným pre konkrétny subjekt.

Ďalšou podmienok, ktoré musí označenie spĺňať je, že rovnaké alebo podobné označenie doposiaľ nebolo zaregistrované pre rovnaké alebo podobné tovary a služby a pre rovnaké územie.

Igor Demčák
Igor Demčák

Trademark Attorney

Ako patentový právnik zaregistroval vyše 150 ochranných známok

UPJŠ Košice

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers