Logo alebo názov: Čo by ste si mali registrovať?

Tento článok sa zaoberá otázkou, s ktorou sa naši klienti na nás obracajú veľmi často - je vhodnejšie registrovať si grafickú (logo) alebo textovú formu značky? Toto rozhodnutie má širokosiahle následky a práve im sa venujeme v tomto podrobnom prehľade.

Od

Igor Demčák

Slová a logá predstavujú dve najčastejšie formy ochranných známok. Vyše 95% so všetkých registrácií sa viažu práve na textovú alebo grafickú formu [1]. Zvyšné žiadosti o registráciu ochrannej známky sa viažu na alternatívne formy, ako napríklad farby alebo zvuky. Ak sa ale zameriame práve na rozhodnutie medzi grafickou a textobou formou značky, odporúčame zvážiť nasledovné 3 veci.

Za prvé, žiadosť o registráciu ochrannej známky by mala byť založená na značke, ktorú reálne používate pri komunikácii so zákazníkmi. Všeobecné odporúčanie preto nabáda vybrať práve tú formu, ktorá je zobrazená na Vašich produktoch a tak predstavuje významný symbol pre zákazníkov. Registrácia ochrannej známky chráni Vašu značku pred zneužitím a preto, ak je to práve grafická úprava značky (logo), s ktorým si zákazníci spájajú Vašu firmu, túto formu značky je vhodné chrániť prostredníctvom registrácia ochrannej známky. Na základe našich skúseností, sú to práve grafické formy značky, ktoré sú najčastejšie používané spoločnosťami a podnikateľmi, a to aj napriek tomu, že samotné firmy si toho častokrát nie sú vedomé.

Druhá dôležitá skutočnosť, ktorá ovplyvňuje toto rozhodnutie sa týka jednoduchosti samotnej registrácie. Základným kritériom na posudzovanie žiadostí o registráciu ochrannej známky je práve rozlišovacia schopnosť danej značky. Dostatočná rozlišovacia schopnosť sa viaže na jedinečnosť značky a jej schopnosť odlíšiť tovary a služby danej firmy od jej konkurencie. V porovnaní s grafickou formou značky (logom), slovná značka má výrazne nižšiu rozlišovaciu schopnosť. Každý rok je registrovaných vyše 11 miliónov ochranných známok [1], a preto aj úroveň podobnosti značiek so známkami, ktoré už boli registrované, rýchlo narastá. Tým pádom je práve grafická forma značky, ktorá poskytuje vyššiu šancu úspešnej registrácie ochrannej známky.

Praktický príklad môžme nájsť v spoločnosti IBM, ktorá si registrovala grafickú formu ochrannej známky v Európskej Únii v roku 1997 a až 5 rokov neskôr bola registrovaná aj zodpovedajúca slovná ochranná známka. Tento spôsob poskytoval spoločnosti IBM dostatočnú formu ochrany pred zneužitím jej dobrého mena. Následne, po rokoch rýchleho rastu spoločnosti, to bolo práve toto logo, ktoré zvýšilo nadobnutú rozlišovaciu schopnosť slovnej formy ochrannej známky a umožnilo IBM ju úspešne registrovať.

Tretia a posledná dôležitá skutočnosť, ktorú odporúčame zvážiť pri rozhodovaní medzi slovnou a grafickou formou ochrannej známky, je level ochrany poskytnutý úspešnou registráciou. Po skončení registračného procesu má majiteľ ochrannej známky právo oponovať novým žiadosťami o registráciu ako aj firmám, ktoré aktívne používajú, podobnú značku. V prípade, že slovný element grafickej značky má dostatočnú odlišovaciu schopnosť, táto forma ochrannej známky ponúka jej majiteľom ochrániť dobrú povesť firmy pred podobnými značkami aj v slovnej, aj v grafickej podobe. Naopak, ak firma takmer výlučne používa obrazovú značku, registrácia slovnej ochrannej známky neposkytuje dostatočnú formu ochrany.

Krátke zhrnutie na záver. Existuje množstvo výnimiek pre toto tvrdenie, ale na základa našich skúseností, je to práve grafická podoba značky, ktorá je vhodnejšia na účel registrácie ochrannej známky. Táto voľba ponúka vyššiu šancu na úspešnú registráciu, keďže má vyššiu rozlišovaciu schopnosť. Zároveň je to práve grafická forma značky, ktorú firmy najčastejšie používajú a jej registrácia ponúka dostatočnú formy ochrany. V prípade, že máte stále pochybnosti, či je to práve slovná alebo grafická forma značky, ktorá je pre Vás vhodná, prosím neváhajte nás kontaktovať a náš tím skúsených právnikov Vás veľmi rád prevedie celým procesom.

WIPO (2019), “Facts and figures”, https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2019/

Igor Demčák
Igor Demčák

Trademark Attorney

Ako patentový právnik zaregistroval vyše 150 ochranných známok

UPJŠ Košice

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers